CORONA

Measures and relevant news items to guide your business through COVID-19 / Corona

This news page is set up to reflect the main developments and measures related to the COVID-19 virus. The measures and informative news items that have been undertaken by the government, banks and other stakeholders are listed below. The information and articles are closely monitored by us, and we look at the implications of these on companies so that they are able to respond to it in the best possible ways. We make a customized plan per client to help guide them through the coming period.

Updated: 25 August 2020

MEASURE

Government institutions

“Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie” (17-03-2020)
“Coronavirus: Dutch government adopts package of new measures designed to save jobs and the economy”

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast het beschermen van onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen:

 1. NOW regeling – Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het percentage omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW inmiddels geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.
Link with an amendment and extension of the current NOW scheme [DUTCH] (20-05-2020)
Link to the letter from the government on the additional emergency regulations [DUTCH]

 1. Tozo – Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is onder voorwaarden ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Link to additional information [DUTCH]
Link to additional information (2) [DUTCH]

 1. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.
Link to additional information [DUTCH]

 1. GO faciliteit – Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 10 miljard euro (voor de GO en GO-C faciliteit samen). Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. De GO-Corona geeft banken 80% of 90% staatsgarantie op leningen aan (middel)grote ondernemingen. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.
Link to additional information [DUTCH]
Link to additional information GO-C [DUTCH]

 1. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

 1. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. De aangepaste BL-regeling zal met ingang van 18 maart 2020 gelden.
Link to additional information [DUTCH]

 1. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

 1. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.
Link to additional information [DUTCH]
Link to additional information (2) [DUTCH]

 1. Corona-overbruggingslening (COL) en Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups (TOPSS)

Vanaf 29 april 2020 kunnen groeibedrijven een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. Het kabinet stelt in eerste instantie 100 miljoen euro beschikbaar voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers. Invest-NL stelt daarnaast middels de TOPPS regeling 100 miljoen euro beschikbaar voor overbruggingskredieten voor startups en scaleups
Link to additional information COL [DUTCH]
Link to additional information TOPSS [DUTCH]

 1. Klein Krediet Corona

De Nederlandse staat maakt 750 miljoen euro extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van 10.000 tot 50.000 euro). De overheid staat voor 95% garant (713 miljoen euro). De leningen zullen worden verstrekt door de banken en een rente hebben van maximaal 4%. Ook niet-bancaire geaccrediteerde financiers kunnen de lening verstrekken.
Link to additional information [DUTCH]

 1. Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

Flexwerkers die door de coronacrisis hun inkomsten (grotendeels) zijn kwijtgeraakt en geen uitkering kunnen krijgen, kunnen vanaf 22 juni een aanvraag doen voor de tegemoetkoming TOFA. Om van de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) gebruik te kunnen maken, moeten flexwerkers in februari van dit jaar een sv-loon hebben gehad van minimaal € 400. Daarvan moeten zij in april minimaal de helft hebben verloren.
Link to additional information [DUTCH]

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

 1. Verruimde BMKB-regeling voor ondernemers versneld open
  De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling gaat versneld open. Dankzij deze maatregel kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en kunnen ondernemers eerder en meer geld lenen. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Ook deze regeling wordt door banken uitgevoerd in de reguliere financieringstrajecten.
  Link to article RVO (1) [DUTCH]
  Link to article RVO (2) [DUTCH]
  Link to article RVO (3) [DUTCH] 08-04-2020
  Link to article Government [DUTCH]

Banks

Nederlandse Vereniging van Banken / Dutch Banking Association

“Uitstel aflossingen uitgebreid tot kredieten tot vijftig miljoen euro” (01-05-2020)
“Extension of repayments extended to credits up to fifty million euros”
“Banken geven bedrijven extra lucht: half jaar uitstel van aflossingen” (19-03-2020)
“Corona – Banks offer SMEs extra breathing space: six months postponement of repayments
Uitstel aflossing (6 maanden) voor MKB-ondernemingen met een financiering tot €50 miljoen

ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank, Triodos Bank en BNG Bank hebben gezamenlijk besloten zakelijke klanten meer lucht geven. Kleinere ondernemingen die in de kern gezond zijn, kunnen zes maanden uitstel van aflossing krijgen op hun lopende leningen. De gezamenlijke aanpak van banken biedt ruimte voor zakelijke klanten in alle sectoren met een financiering tot 2,5 miljoen euro. Waarbij een aantal banken (ABN AMRO, ING, Rabobank en Triodos Bank) via een gemeenschappelijke regeling de mogelijkheid heeft voor ondernemers tot het uitstel van de betaling van aflossingen uitgebreid tot kredieten tot 50 miljoen euro

Additional links with relevant information

Dutch banks

ABN AMRO

“ABN AMRO extends support measures for businesses affected by coronavirus” (27-03-2020)

“Veelgestelde vragen over het coronavirus voor werkgevers, ondernemers en zzp’ers”
“Frequently asked questions about the corona virus for employers, entrepreneurs and freelancers”

Link to insights ABN AMRO [DUTCH]

ING

“De nieuwe Borgstellingregeling Midden- en kleinbedrijf (BMKB)”
“New Guarantee scheme for small and medium-sized enterprises (BMKB)”

Rabobank

“Veelgestelde vragen van ondernemers over de gevolgen van corona”
“Frequently asked questions from entrepreneurs on the consequences of corona”

Insurance companies

Verbond van Verzekeraars / Dutch Association of Insurers

“Coronavirus”

AON

“Coronavirus: visie van onze risicoadviseurs”
“Coronavirus: vision of our risk advisors”

A.S.R.

“Coronavirus – informatie over pensioenregelingen voor werkgevers” (26-03-2020)
“Coronavirus – information about employer pension plans”

Atradius

“Coronavirus: an unwelcome guest at a bad time” (05-03-2020)

Law firms

Allen & Overy

“Covid-19 coronavirus – What should banks and other financial institutions focus on?” (20-03-2020)

“Covid-19 coronavirus: 10 key points for effective contingency planning” (06-03-2020)

“COVID-19 coronavirus: 10 questions and answers for employers in the Netherlands.” (02-03-2020)

“COVID-19 coronavirus: points to consider on M&A transactions” (20-02-2020)

Freshfields Bruckhaus Deringer

“Coronavirus: implications for commercial contracts and M&A agreements” (23-03-2020)

“How the COVID-19 pandemic is impacting M&A transactions” (20-03-2020)

“The Netherlands announces several financial measures in response to the COVID-19 outbreak” (18-03-2020)

“Coronavirus: implications for Dutch law contracts” (09-03-2020)

Stibbe

“Stibbe in Amsterdam answers questions from consumers, small business foundations and NGOs about the coronavirus” (30-04-2020)

“Hoofdlijnen NOW: de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid” (01-04-2020)
“Main points NOW: the temporary emergency measure bridging for the preservation of employment”

“Key considerations for management and owners of Dutch privately held companies in distress due to COVID-19” (25-03-2020)

“Overzicht steunmaatregelen zzp’ers en relevantie voor de platformeconomie” (20-03-2020)
“Overview of support measures for self-employed workers and relevance for the platform economy”

“Additional Dutch tax measures to provide relief for economic impact corona crisis” (19-03-2020)

“The impact of COVID-19 (coronavirus) on commercial contracts: force majeure?” (18-03-2020)

Loyens & Loeff

“Q&A Temporary Aid Scheme to Maintain Employment” (01-04-2020)

“Q&A regarding tax relief measures due to coronavirus” (01-04-2020)

“Covid-19: legal impact on Dutch law contracts” (30-03-2020)

“Corona: directors’ duties and restructuring options in the BeNeLuCh” (23-03-2020)

“Het coronavirus en het huurrecht: 3 veelgestelde vragen” (12-03-2020)
“The corona virus and tenancy law: 3 frequently asked questions”

Dentons

“Rent reduction legal impossibilities and possibilities (in Dutch)” (19-03-2020)

Boels Zanders

“Het corona-virus: enkele arbeidsrechtelijke aspecten” (13-03-2020)
“The corona virus: some employment law aspects”

“Werktijdverkorting mogelijk bij minder werk door coronavirus” (February 2020)
“Shorter working hours possible with less work due to coronavirus”

Palthe Oberman

“Arbeidsrechtelijke aspecten van de NOW”(31-03-2020)
“Employment law aspects of the Temporary Emergency Measure for the Preservation of Jobs (NOW)”

“Corona Crisis and the Workplace” (27-03-2020)

“De WTV-regeling is ingetrokken; introductie Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)” (18-03-2020)
“The WTV scheme has been withdrawn; introduction Emergency Fund Bridging Employment”

HvK Stevens

“Does the COVID-19 epidemic constitute “force majeure”?” (25-03-2020)

Banning Advocaten

“Impact coronavirus op garanties in overnamecontracten” (10-04-2020)
“Impact of coronavirus on guarantees in takeover contracts

“Coronavirus: impact op M&A-transacties” (26-03-2020)
“Coronavirus: impact on M&A-transactions”

BarentsKrans

“Coronacrisis & Arbeidsrecht: Q&A” (01-04-2020)
“Coronacrisis & Labor law: Q&A”

Employer’s Association

Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) / General Employers’ Association of the Netherlands:

“Werkgevers klaar voor herstart” (29-04-2020)
“Employers ready for restart”

“Het coronavirus en de economie. Vier scenario’s om impact te voorspellen” (29-03-2020)
“The coronavirus and the economy | Four scenario’s to predict the impact”

“Het coronavirus en de economie | Hoe diep wordt het dal?” (20-03-2020)
“The coronavirus and the economy | How deep will it get?”

“Coronavirus en grensarbeid: wat is toegestaan?” (19-03-2020)
“Coronavirus and cross-border work: what is allowed?”

“NOW vervangt WTV: informatie voor werkgevers” (18-03-2020)
“NOW replaces WTV: information for employers”

“Cao-overleg valt stil door coronacrisis” (18-03-2020)
“Collective bargaining delays due to corona crisis”

VNO-NCW / The Confederation of Netherlands Industry and Employers

“Bereken hoe corona-regelingen jouw onderneming helpen”
“Calculate how corona schemes help your business”

“Coronavirus: hoe veilig en gezond om te gaan met COVID-19 op de werkvloer”
“Coronavirus: how to handle COVID-19 in the workplace safely and healthily”

1602 Capital

We have access to various national and international equity/debt providers and a broad range of m&a experience including, but not limited, with restructuring